Linki sponsorowane

Dotacje na nowych pracowników – pieniądze z Urzędu Pracy

Przedsiębiorcy potrzebujący w swojej firmie większej liczby pracowników skorzystać mogą w tym celu ze środków publicznych. Ogromnym wachlarzem ofert w tym zakresie znajdziemy w powiatowych urzędach pracy. Wykorzystując te programy nie tylko spowodujemy zmniejszenie naszych kosztów zatrudnienia nowej kadry lecz także sprawiamy, że osoby bezrobotne będą miały pracę.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera normy, które umożliwiają obniżyć wydatki jakie towarzyszą przy tworzeniu nowego miejsca pracy, za pomocą refundacji poniesionych nakładów pieniężnych na wyposażenie i doposażenie zatrudnionego bezrobotnego. Mając taki zamiar powinniśmy skierować odpowiedni wniosek do starosty, właściwego ze względu na siedzibę naszej firmy bądź miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego. Wniosek o tzw. refundację ze środków Funduszu Pracy warto jest złożyć ponieważ na zatrudnienie osoby bezrobotnej możemy dostać prawie 20 tys. złotych.
Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

– oznaczenie pracodawcy, w tym numer REGON, NIP oraz oznaczenie formy prawnej, a także datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
– kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,
– wnioskowaną kwotę refundacji,
– szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; w szczególności wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
– rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych,
– wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni,
– proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Warunkami pozytywnego rozpatrzenia przez urząd pracy naszego wniosku o refundację wydatków są:

– brak zadłużenia w dniu złożenia wniosku, z wynagrodzeniami pracowników w terminie a także terminowe opłacanie składek ZUS,
– niezaleganie z podatkami
– regulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
– zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
– minimum 6 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej, nie wliczając okresów jej zawieszenia,
– brak złej sytuacji ekonomicznej, mając na uwadze Komunikat Komisji co do wytycznych wspólnotowych zasad pomocy udzielanej przez państwo w celu ratowania i restrukturyzowania zagrożonych przedsiębiorstw,
– 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem z inicjatywy pracodawcy.

Oczywiście samo złożenia wniosku nie wystarczy. Wniosek składami ze wszystkimi załącznikami wymienionymi wyżej. W momencie rozpatrzenia go na naszą korzyść zawieramy pisemną umowę o refundację wydatków ze starostą. Warunkami tej umowy jest nasze zobowiązanie się do zatrudnienia bezrobotnego na umowę o pracę na okres 24 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Prócz tego,  zrefundowane stanowisko pracy musimy utrzymać przez okres tych 24 miesięcy. Niespełnienie terminów i niewywiązanie się z warunków umowy skutkować będzie dla nas zwrotem środków otrzymanych w ramach dofinansowania w ciągu 30 dni od otrzymanego wezwania. Nie ominą nas również odsetki ustawowe.

Analogicznie będzie w sytuacji kiedy okaże się, że oświadczenia jakie złożyliśmy wraz z wnioskiem nie będą zgodne z prawdą bądź kiedy naruszymy inne warunki umowy.

Zwrot refundowanych wydatków otrzymujemy na konto firmowe po złożeniu stosownych dokumentów, dotyczących rozliczenia i udokumentowania poniesionych kosztów od chwili zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

2 myśli nt. „Dotacje na nowych pracowników – pieniądze z Urzędu Pracy”

  1. Najważniejsze, żeby te dotacje nie poszły na marne. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci młodzi, często próbują coś zakombinować, żeby jak najwięcej z tego uszczknąć dla siebie. Kreatywna księgowość to w takim przypadku połowa sukcesu. Dobrze, żeby ci zatrudnieni dzięki dotacji pracownicy nie stali się tanią siłą roboczą.

  2. Mogę tylko powiedzieć, że warto starać się o różne dotacje z Urzędów Pracy. Osobiście dostałam dotację na otworzenie nowej działalności i jestem zadowolona. Wszystko pięknie się ułożyło. Biznes się kręci i zatrudniam teraz nowych ludzi – szukam na to dotacji 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*