Linki sponsorowane

Dotacje unijne, a podatki – jak i kiedy płacić?

Otrzymanie dotacji unijnej może mieć spore konsekwencje gospodarcze a także podatkowe, które bezpośrednio związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotacja unijna to środki jakie pozyskujemy na sfinansowanie bądź dofinansowanie realizacji projektów w ramach różnego rodzaju projektów operacyjnych. Każda otrzymana dotacja wiąże się z tym, że zobowiązuje nas do prawidłowego rozliczenia się realizowanego projektu.

Jakie podatki płaci się od dotacji unijnychPriorytetową sprawą wypływającą w znacznym stopniu na stworzenie przez beneficjenta budżetu wykonania projektu już od momentu przygotowania wniosku o dotację jest nieodłączna cecha iż wydatek powinien być kwalifikowany. Jaki może być wydatek i co stanowi o jego poprawności określają zasady kwalifikacji kosztu, których poznanie zagwarantuje nam należyte rozliczenie w przyszłości wniosku i bezproblemowe pozyskanie finansów na realizację dalszych określonych celów projektu. Wydatki te muszą spełniać następujące kryteria:
– niezbędność przy realizacji projektu poprzez swój bezpośredni związek z zamysłem projektu,
– cechują się skutecznością i konkurencyjnością tzn. biorąc pod uwagę wysokość stawek rynkowych nie są one wygórowane oraz spełniają określone kryteria skutecznego rozporządzania finansami,
– realność ich poniesienia – czyli wydatek zobowiązani jesteśmy ponieść w sensie „kasowym” tzn. jako „wyjście” środków pieniężnych z rachunku bankowego lub kasy, powodujący ich rzeczywisty przepływ do innego określonego podmiotu,
– rzetelność ich udokumentowania,
– ich obecność w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnego z kryteriami konstruowania jego w ramach PO KL,
– zgodność ze szczegółowymi normami, jakie określone są w wytycznych tj. nie zaliczają się do wydatków niekwalifikowanych z EFS i nie odbiegają od odrębnych przepisów ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego, a zwłaszcza od ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Bardzo ważną rzeczą, o której w żadnym wypadku nie możemy zapomnieć jest zakaz sfinansowania kosztu podwójne, czyli nie możemy dwa razy zrefundować całości bądź części danego wydatku z otrzymanych środków publicznych a zwłaszcza opłacenie takiego samego kosztu w ramach różnych projektów, zrefundowania podatku VAT, a następnie odebranie jego ze środków budżetu państwa, poprzez wykazanie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracji VAT-7 (Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku).

Kolejnym niedozwolonym działaniem z naszej strony jest amortyzacja zakupionego środka trwałego w zakresie PO KL za środki pozyskane z dotacji krajowej przeznaczonej na dofinansowanie projektów z funduszy wspólnotowych oraz uzyskanie refundacji ze źródeł funduszy strukturalnych lub tzw. Funduszu Spójności na wydatek będący przedmiotem wcześniejszego sfinansowania go ze środków publicznych w postaci pożyczki preferencyjnej. Nieodzowną sprawą, której absolutnie nie możemy przeoczyć to okres kwalifikowalności każdego projektu wykonywanego w ramach PO KL, który dokładnie określony zostaje w umowie o dofinansowanie projektu. Rama czasowa tego okresu nie jest jednak tak sztywnym zapisem w umowie, bowiem na pisemny wniosek beneficjenta, w szczególnych przypadkach może ulec modyfikacji za zgodą podmiotu strony umowy. Pozyskamy możliwość ponoszenia wydatków po okresie wskazanym w umowie z założeniem, iż dotyczyć one będą okresu wykonania projektu i zostaną zaakceptowane we wniosku końcowym o płatność.

Poniesienie wydatku nieodłącznie związane jest z jego datą, za którą uważa się:

– w kwestii wydatków pieniężnych, opłaconych kartą płatniczą bądź przelewem – datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek,
– w przypadku skorzystania z karty kredytowej bądź podobnego produktu płatniczego z późniejszym terminem płatności – jest to data transakcji w wyniku której nastąpiło obciążenie rachunku karty kredytowej itp.,
– wydatków gotówkowych – datę dokonania realnej płatności,
– w sytuacjach wkładu niepieniężnego – datę jego rzeczywistego wniesienia.

Uczestnicy zgłaszający zamiar wzięcia udziału w projekcie weryfikowani są już z chwilą przystąpienia do projektu, np. poprzez formę składanych przez nich oświadczeń. W czasie rekrutacji osoby uczestniczące w projekcie mają obowiązek podpisać tzw. deklarację uczestnictwa, gdzie data podpisania jej staje się równoznaczna z rozpoczęciem udziału w projekcie. Beneficjent powinien być w posiadaniu dokumentów, które potwierdzałyby przeprowadzenie weryfikacji kwalifikowania się uczestników, którym zostało udzielone wsparcie finansowe dotyczące projektu. Niedotrzymanie tego warunku może narazić osobę, której udzielone zostało wsparcie za uznanie tych wydatków jako niekwalifikowanych.

Mając na uwadze wydatki poniesione na personel biorący udział w realizacji projektu, zaliczane są do nich jak najbardziej wszystkie składniki wynagrodzenia, a zwłaszcza:

– płaca brutto,
– składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracodawcy,
– składki na Fundusz Pracy,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jedynym odstępstwem uznania wydatków jako kwalifikowane, które są związane z wynagrodzeniem personelu to składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W sytuacji zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, zaliczenie kosztów podlegających refundacji obwarowane jest spełnieniem następujących warunków:

– zatrudnienie bądź oddelegowanie pracownika nastąpiło z zamiarem wykonywania przez niego zadań bezpośrednio związanych z wprowadzenie projektu w życie,
– zatrudnienie bądź oddelegowanie pracownika ma miejsce jedynie do końcowej daty zaliczenia wydatków wynagrodzeń, która oznaczona jest w umowie o dofinansowanie projektu,
– zatrudnienie do pełnienia określonych służbowych obowiązków i czynności przy realizacji projektu jest rzetelnie udokumentowane stosownymi adnotacjami, opisem stanowiska pracy lub w umowie o pracę.

Wydatkiem w ramach projektu PO KL może być podatek VAT jedynie wówczas, kiedy realnie i ostatecznie został poniesiony przez beneficjenta, gdzie nie było jakiekolwiek innej prawnej możliwości odzyskania jego wartości. W przypadku zapłacenia tego podatku związanego z wydatkiem kwalifikowanym gdzie istnieje alternatywa do całościowego lub częściowego jego odebrania, uznawana jest tylko ta część podatku VAT, która nie będzie podlegała rekompensacie. Prawo do odzyskania podatku VAT nieodłącznie związane jest z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i w jej kontekście należy to prawo rozpatrywać. Beneficjent, który dostał dofinansowanie na osiągnięcie realizacji projektu ma obowiązek złożyć oświadczenie w kwestii akceptacji podatku VAT jako wydatku kwalifikowanego w momencie podpisywania umowy. W tym stosownym oświadczeniu beneficjent składa zobowiązanie co do zwrotu sfinansowanej części podatku VAT w przypadku zaistnienia okoliczności dających prawo do odzyskania przez niego zwrotu tego podatku.

Mając na uwadze krajową zasadę kwalifikowania wydatków, nie podlegają refundacji:

– wszelkie koszty prowizji, jakie pobierane są przy transakcjach związanych z wymianą walutową,
– ujemne różnice kursowe,
– wydatki poniesione na zakup środków trwałych, wcześniej sfinansowanych ze środków krajowych bądź wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku,
– grzywny i kary pieniężne, a także koszty sądowe za wyjątkiem wydatków powiązanych z odzyskaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji projektu,
– wydatki leasingowe,
– podatki,
-odsetki od refinansowania kosztów,
– koszty ogólne,
– opłaty na ubezpieczenia
– wydatki związane z wypełnieniem wniosku o refundację projektu.

Rozliczając dotację pod kątem podatkowym, wszystkie powyższe aspekty należy wziąć pod uwagę i każdy choćby najmniejszy wydatek sumiennie i rozsądnie przeanalizować. Pozwoli to na uniknięcie problemów z instytucją udzielającą nam wsparcia finansowego i zabezpieczy przed ewentualnym zwrotem środków jakie otrzymaliśmy. Otrzymując dotację nie możemy widzieć jedynie faktu otrzymania pieniędzy, ale przede wszystkim mieć na względzie jej późniejsze rozliczenie.

Jedna myśl nt. „Dotacje unijne, a podatki – jak i kiedy płacić?”

  1. Dotacje jako narzędzie dofinansowania biznesu są niezaprzeczalnie atrakcyjną formą pozyskania dodatkowych funduszy dla swojej firmy, jednak sposoby pozyskania niektórych z nich obwarowane są takimi wymaganiami, że wiele osób myśli – „Dotacja – to nie dla mnie”. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ nie każdy urodził się wirtuozem pisania biznes planów, projektów, prognoz. Obecnie na rynku jest wiele firm pomagających uzyskać dotację, jednak wnioski i cała ta papierkowa robota to często koszt kilkunastu tysięcy złotych, a 100% gwarancji, że ją otrzymamy nikt nam nie da. Nie rozumiem dlaczego wydatki poniesione na przygotowanie takiego wniosku nie mieszczą się w ramach refundowanych kosztów, czy prowizje od kredytów i odsetki. Do przyjęcia jest kwestia podatku vat, ponieważ odliczymy go sobie od swojego podatku należnego, w rezultacie odzyskując go. Sposoby pozyskiwania dotacji powinny być nie co mniej restrykcyjne oraz rozszerzone o większe możliwości refundacji wydatków bo w końcu to one są dla nas a nie my dla nich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*