Linki sponsorowane

Dotacje Unijne 2011 – Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to działanie w ramach programu POIG 4.3, które jest narzędziem do uzyskania środków finansowych na wdrożenie nowej technologii. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Właściwie bardziej dokładnie można go nazwać premią inwestycyjną. Z racji swych intencji mających na celu wspieranie nowych technologii i ich wdrażania taka forma wsparcia finansowego jest bardzo interesująca, polegająca na udzieleniu MSP kredytu technologicznego, który daje możliwość częściowej spłaty ze źródeł Funduszu Technologicznego właśnie poprzez tzw. premię technologiczną.

Charakterystyczną cechą tej dotacji jest dofinansowanie Kredytu Technologicznego  zmierzające do uregulowania spłaty MSP pewnej części kwoty kredytu technologicznego, które zostają udzielane przez banki komercyjne. Zasadą współpracy miedzy MSP a BGK jest zawarcie umowy opartej na zasadach rynkowych.  Ministerstwo Skarbu Państwa, za pośrednictwem banku  komercyjnego składa do BGK wniosek o przyznanie premii lub promesy kredytu technologicznego,  stanowiący fundament otrzymania przez MSP od banków komercyjnych kredytu technologicznego z własnych zasobów finansowych. Kredyt ten pokrywa nie więcej niż 75% kosztów projektu. W momencie gdy BGK dokonuje wypłaty premii technologicznej, spłaca wcześniej częściowo  kredyt MSP udzielony przez bank komercyjny.

Ta dotacja unijna w 2011 roku to 400 mln zł dla przedsiębiorców potrzebujących niezbędnych finansów na inwestycje polegającą na zakupie całkiem nowej technologii, jej wdrożenia bądź ulepszeniu własnej i zyskujemy produkcję nowych bądź wysoce udoskonalonych towarów czy usług.
Sposób pozyskania tego rodzaju dofinansowani z Unii był w ubiegłym roku dość skomplikowany, przez co nie cieszył się zbytnio popularnością. Na pocieszenie w 2011 roku dostęp do tej dotacji znacznie został uproszczony, po przez przyłączenie do niech technologii niewymagających patentu oraz premia technologiczna nie będzie już związana ze sprzedażą towarów czy usług opartych na nowej technologii. Dodatkowo premia będzie liczona od całej kwoty wydatków, a nie jak to miało miejsce wcześniej tylko od tych, które zostały sfinansowane kredytem. Nie będzie już wypłacana w transzach ale jednorazowo.
Do kredytu technologicznego kwalifikowane są koszty na:

– zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, jeśli od końca roku, w którym zakończono ich budowę minęło co najmniej 5 lat – z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
– najem, dzierżawa lub leasing:  gruntów, budynków lub budowli, pod warunkiem, że umowa najmu/dzierżawy/leasingu będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;
–   innych środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;
–  rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe;
–  instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe;
–  zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które:
• będą aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną w przedsiębiorstwie, w którym zrealizowano inwestycję technologiczną, co najmniej przez   okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji;
• zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej;
• podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Udogodnienia dotacji „Kredyt Technologiczny” to pozytywny krok w kierunku zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców na inwestycje dla nowoczesnych technologii finansowanych kredytem. Wzbudzają zadowolenie firm, jak również instytucji bankowych, które przypuszczają, że środki na tą dotację szybko zostaną zagospodarowane, przede wszystkim z powodu, że budżety na inne programy praktycznie są już wykorzystane.

2 myśli nt. „Dotacje Unijne 2011 – Kredyt technologiczny”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*